Postanowienia wstępne

1.  Sklep internetowy "Miody Ceremuga" dostępny pod adresem internetowym https://sklep.miodyceremuga.pl/ prowadzony jest przez firmę Marta Ceremuga, 34-221 Skawica 215, NIP: 5521731163.

2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

Definicje

1.   Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.miodyceremuga.pl/.

5.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane, podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.

9.      Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

Kontakt ze Sklepem 

1.    Adres Sprzedawcy: 34-221 Skawica 215.

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: miodyceremuga@gmail.com.

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 501 604 313.

4.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

5.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Wymagania techniczne

1.      Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a.       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

Informacje ogólne 

1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami  Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

Zakładanie Konta w Sklepie

1.         Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2.         Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.         Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wyżej podane.

 

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.      zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

2.      wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” 

3.  jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)

4.   kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

Metody dostawy oraz płatności

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a.       Przesyłka kurierska,

b.      Przesyłka kurierska pobraniowa,

c.       Paczkomaty InPost,

d.      Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 34-221 Skawica 215

2.      2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.       Płatność przy odbiorze,

b.      Przelew bankowy.

 

Wykonanie umowy sprzedaży

1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    płatności przelewem, płatności elektronicznej - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.     płatności przy odbiorze osobistym przesyłki - Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

3.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Konsument ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

3.  Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Regulaminie. 

4.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostarczenia Produktu oraz  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta.

b.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

c.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

d.      Produkt ma być odesłany w całości bez śladów użytkowania.

e.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

f.      Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.   

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Postanowienia końcowe

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Panel narzędzi

Full Width Boxed Large
Tak Nie

Edytor Motywu na żywo

Wyczyść

Te zdjęcia w folderze TWÓJ_MOTYW/assets/img/patterns/

 • Załącznik
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Te zdjęcia w folderze TWÓJ_MOTYW/assets/img/patterns/

 • Załącznik
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te zdjęcia w folderze TWÓJ_MOTYW/assets/img/patterns/

 • Załącznik
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Te zdjęcia w folderze TWÓJ_MOTYW/assets/img/patterns/

 • Załącznik
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść